Какво трябва да знаем за регистрацията по ДДС, ако сме собственик на фирма?

Какво трябва да знаем за регистрацията по ДДС, ако сме собственик на фирма?

Регистрацията по ЗДДС е едно от нещата, които собствениците на фирми се стремят да избягват освен ако не е изрично наложително. Причините са, че след като влязат в кръга на данъчно-задължените лица попадащи под ударите на този закон, те следва да следят изключително стриктно документацията си, да подават в срокове нужните документи  и съответно да внасят дължимото към държавата ДДС.Тук необходимостта от добър счетоводител е неизбежна, защото ако се пропусне срока за подаване на справка декларация глобите са солидни!

  • Регистрация по избор чл. 100 от ЗДДС. Тази регистрация може да се направи още при създаването на фирмата преди започване на дейността й, така и след стратирането. Много често тази регистрация е малко принудителна, защото повечето клиенти са регистритани по ДДС и искат да се възползват от приспадане на данъчния кредит.
  • Задължителна регистрация чл. 96 ал. 1 от ЗДДС. Тази регистрация е за всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни  месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.
  • Задължение за регистрация при доставки на услуги, данъкът за които е изискуем от получателя чл. 97а от ЗДДС. Тази регистрация се прави когато се работи с платформи като Google, Facebook, Upwork, Ebay, Shopify или например се плаща хостинг, VPS, теми за WordPress и др. услуги от чужбина. Необходима е заради ползването или предоставянето на платени услуги от чужбина и забележете – прави се преди да стартирате работа с тях. Регистрацията на фирма по чл. 97а от ЗДДС е по-различна от „нормалната“ регистрация по ЗДДС (най-често по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС или чл. 100, ал. 1 от ЗДДС). Когато една фирма е регистрирана на основание чл. 97а от ЗДДС, тя не начислява ДДС при продажба и не си приспада ДДС при покупка на стоки или услуги. Като цяло, за сделките с място на изпълнение територията на Република България, дружеството работи така все едно не е регистрирано по ДДС.
  • Задължение за регистрация при дистанционна продажба на стоки чл.98 от ЗДДС. Тази регистрация се прилага,когато има налице дистанционна продажба, а именно когато: стоките се изпращат или транспортират от или за сметка на доставчика от територията на държава членка, различна от тази в която транспортът приключва;Доставчикът на стоките е регистриран по ЗДДС в държава членка, различна от тази в която транспортът приключва;

Получател по доставката е лице, което не е задължено да начисли ДДС в държава членка при ВОП в държава членка, където транспортът приключва.Регистрацията се извършва не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставката, с която общата стойност на дистанционните продажби през текущата година надхвърля сумата от 70 000 лв. Доставката с която се надхвърля сумата от 70 000 лв. подлежи на облагане.Задължение за регистрация при вътреобщностно придобиване чл. 99 от ЗДДС. Тази регистрация се прилага за лица, които извършват вътреобщностно придобиване на стоки. Лицата са задължени да подадат заявление за регистрация не по-късно от седем дневен срок преди датата на придобиването, с което общата стойност на облагаемите ВОП надвишава 20 000лв. С ДДС се облага и ВОП, с който се надхвърля прага от 20 000лв.

Каква е процедурата за регистрация по ДДС?

Регистрацията се извършва, като лицето, което е длъжно или има право да се регистрира, подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите заявление за регистрация по образец или заявява регистрация по избор пред Агенцията по вписванията.Заявлението в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите се подава:

1. лично, когато данъчно задълженото лице е дееспособно физическо лице или едноличен търговец;

2. от лице с представителна власт по закон, когато данъчно задълженото лице е юридическо лице или кооперация;

3. от лице с представителна власт съгласно учредителен договор, когато данъчно задълженото лице е неперсонифицирано дружество или осигурителна каса;

4. от акредитиран представител.

5. от лице, което е изрично упълномощено за това от лицата по т. 1, 2, 3 и 4 с нотариално заверено пълномощно;

6. от адвокат, изрично упълномощен за това от лицата по т. 1 – 4 с писмено пълномощно, съставено съгласно изискванията на Закона за адвокатурата.

Заявлението може да се подаде по електронен път по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Заявлението за регистрация трябва да съдържа основанието за регистрация, като към него се прилагат документи, определени в правилника за прилагане на закона. Заявлението за регистрация по избор пред Агенцията по вписванията трябва да съдържа основанието за регистрация. Към заявлението се прилагат документи, определени в правилника за прилагане на закона. При заявяване за вписване на първоначална регистрация пред Агенцията по вписванията лицето не прилага справка за облагаем оборот.

В срок 7 дни от постъпване на заявлението органът по приходите извършва проверка на основанието за регистрация.

Ellia

Leave a Reply