Category Счетоводство

БЮДЖЕТ 2023г. и данъчните облекчения за деца

(1) При ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2023 г. сумата, която се приспада от годишните данъчни основи по чл. 17 от същия закон, е при:
1.    едно ненавършило пълнолетие дете – в размер на 6 000 лв.;
2.    две ненавършили пълнолетие деца – в размер на 12 000 лв.;
3.    три и повече ненавършили пълнолетие деца – в размер на 18 000 лв.

При ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2023 г. сумата, с която се намаляват годишните данъчни основи по чл. 17 от същия закон, е в размер на 12 000 лв.


За 2023 г. годишната данъчна основа по чл. 28, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се намалява със сумите по чл. 28, ал. 2, т. 1 – 3 от същия закон, както и с разликата:
1.    между допустимия размер за 2023 г. на данъчното облекчение по чл. 22в, предвиден в ал. 1, и размера на ползваното данъчно облекчение от сумата от годишните данъчни основи за същата година;
2.    между 12 000 лв. и размера на ползваното данъчно облекчение по чл. 22г от същия закон за 2023 г.
Данъчните облекчения за 2023 г. по чл. 22в и 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица могат да се ползват и чрез намаляване на месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения след прилагане на чл. 42, ал. 3 от същия закон със следните суми:
1.    за едно ненавършило пълнолетие дете – в размер на 500 лв.;
2.    за две ненавършили пълнолетие деца – в размер на 1 000 лв.;
3.    за три и повече ненавършили пълнолетие деца – в размер на 1 500 лв.;
4.    за дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – в размер на 1 000 лв.


Работникът/служителят еднократно избира да приложи авансовото ползване на данъчно облекчение по ал. 4 чрез предоставяне на писмена декларация пред работодателя, с която декларира, че:
1.    за прилагане на всяко от данъчните облекчения следва да изпълни условията, предвидени в чл. 22в и 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
2.    другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва авансово намалението за съответната данъчна година;
3.    работникът/служителят няма да ползва данъчните облекчения при друг работодател.
Данъчното облекчение се ползва авансово по реда на ал. 4 до размера на сумата от месечната данъчна основа за доходи от трудово правоотношение на лицето, определена по реда на чл. 42, ал. 1-3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Намаляването по ал. 9 на размера на дължимия авансов данък за първо – трето тримесечие – до размера на дължимия авансов данък, но не повече от:
1.    за едно ненавършило пълнолетие дете – 150 лв.;
2.    за две ненавършили пълнолетие деца – 300 лв.;
3.    за три и повече ненавършили пълнолетие деца – 450 лв.;
4.    за дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – 300 лв.

Годишният размер на данъчното облекчение по чл. 22в и 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2023 г. в случаите по ал. 9 се ползва с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Важни изменения във връзка с ваучерите за храна от 1-ви януари 2024г.

В Закона за корпоративното подоходно облагане се правят изменения във връзка с ваучерите за храна.

От 1 януари 2023 г. (със задна дата) ваучерите за храна по чл. 209, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане ще могат да се използват и за заплащане на ползвани за битови нужди електрическа и топлинна енергия, природен газ и вода, на дейности, осъществявани от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и на показ на филми съгласно Закона за филмовата индустрия, и на туристически услуги съгласно Закона за туризма. Остава сумата от 200 лв. месечно, предоставени под формата на ваучери за храна, която няма да се облага с данък социални разходи.

От 1 януари 2024 г. се въвеждат „Ваучери за храна на електронен носител“. Те са платежни инструменти, които могат да бъдат използвани само по ограничен начин и отговарят на условията по чл. 2, ал. 1, т. 11, буква „в“ от Закона за платежните услуги и платежните системи, предоставени чрез работодателя на работниците и служителите, включително на тези по договори за управление, които се използват за заплащане на храна и хранителни продукти в ресторанти, заведения за бързо обслужване и обекти за търговия с храни, включително магазини за хранителни стоки, супермаркети, хипермаркети и други, осъществяващи дейност в съответствие с изискванията на Закона за храните, съгласно сключен договор за обслужване с оператор. Ваучерите за храна на електронен носител не са електронни пари по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи. Електронен носител може да бъде физически електронен носител или виртуален електронен носител и се зарежда само с ваучери за храна от оператор.

Операторите по чл. 209, ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане могат да отпечатват и предоставят ваучери за храна на хартиен носител до 30 юни 2024 г. След тази дата ваучерите за храна ще могат да бъдат само електронни.

За периода от 1 януари 2024 г. до 30 юни 2024 г. данъчно задължените лица могат да предоставят на наетите лица за конкретен месец само ваучери за храна на хартиен носител по чл. 209 от Закона за корпоративното подоходно облагане или само ваучери за храна на електронен носител по чл. 209а от Закона за корпоративното подоходно облагане.

ETSY и ето какво трябва да знам за платформата и бизнеса, които смятам да стартирам.

Etsy.com е уебсайт за електронна търговия, фокусиран главно върху стоки изработени ръчно и антики. Разбира се можете да намерите и доста други неща в този сайт.
*Ако сте решили само да разгледате платформата и да качите няколко обяви(листинга), за да видите дали ще има продажба, за малък период от време и реализирате малки обороти / от порядъка на до 100лв. на месец/ и в края на годината си подадете Годишна Данъчна Декларация, в която да обложите тези доходи, това за момента все още е допустимо като вариант.

Ако обаче сте решили да правите сериозен бизнес, искате да сте напълно изрядни пред закона и да сте сигурни, че няма да имате проблеми първото нещо, което трябва да направите е:
1. Регистрация на фирма. Ако ще извършвате дейността сам ви е необходимо ЕООД, ако ще сте двама или повече съдружници в това начинание ще е необходимо да регистрирате ООД. Нашият адвокат от Елиа Акаунтинг ООД, може да подготви документи по регистрацията на фирмата ви.
2. Регистрация по ДДС – Преди още да сте стартирали дейността си трябва да регистрирате фирмата си по ДДС, при което ще получите т.нар. ДДС /VAT/ номер, който е необходимо да посочите при създаване на акаунтите си. ДДС регистрацията е необходима дори само поради факта, че Etsy използва свое европейско дружество в Ирландия, затова трябва да се регистрирате по ДДС на основание чл. 97А от ЗДДС, или така наречената частична регистрация.
3. Създаване на фирмен акаунт в платформата на Etsy, за да получавате инвойс от тях, които ще бъде обложен с ДДС в България – 20%
4. Регистрация на магазина в НАП – Налага се единствено ако имате изрично задължение съгласно Наредба Н-18 за издаване на касов бон.

Суми върху които трябва да се осигурявам, като собственик.

Тук осигуровките се изчисляват на база минималната работна заплата за страната, която за 2022г. е 710лв. Като сума минимума който дължите на месец е около 197лв. При определени условия има и по-изгодни начини на осигуряване, но това зависи вече от обема на вашите продажби и финансовите резултати, които генерирате. Ако извършвате дейността като ООД изрично задължение за осигуряване има само Управителя на дружеството.

Има определени случаи, при които не дължите осигуровки като например:

Ако се осигурявате на максималният осигурителен доход на друго място /по трудов договор или в друга фирма/. За 2022г. максималният осигурителен доход е 3 400лв. Има и вариант, при който ако се осигурявате на малко по ниска от тази сума, да се доосигурявате само с разликата до 3 400лв. Ако сте собственик на няколко фирми, осигуровки дължите само в една от тях. В останалите извършвате само дейност без осигуряване. Ето какво трябва да изпращате на вашия счетоводител, за да бъде успешно осчетоводен месеца през, който сте работили:
Отчети от Etsy, които показват направените продажби за периода. Всички разходни документи имащи отношение към вашата дейност. Банкови движения по фирмените сметки. Отчети от PayPal, Wise, Revolut  или други платежни системи.

ОНЛАЙН ТЪРГОВИЯ ? КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ !

                                               

Електронната търговия се развива изключително експанзивно през последните няколко години, като очакванията в бъдеще за ръст на продажбите чрез онлайн магазини са още по-големи. Статистиката сочи увеличение близо с 10% на новите онлайн магазини за последното шестмесечие. Ръстът е само за последните шест месеца – от м. април до края на м. октомври 2020 г., сравнено със същия период на 2019г., като отчита ясно тенденцията за развитие на онлайн търговията.  През 2021г. Процентът ще скочи още повече, сочат проучвания.

Предимствата на онлайн търговията като лесен и бърз достъп на клиентите до стоките, по-ниските експлоатационни разходи, улесняване на плащанията, желанията на хората за мобилност и спестяване на време, предизвикват все повече предприемачи да се ориентират към тази форма на търговска дейност.

Данъчното облагане с данък върху добавената стойност (ДДС) на доставките на стоки, извършени по електронен път, не се отличава от облагането на доставките, извършени чрез традиционните способи за продажба по отношение на определяне на мястото на изпълнение и характера на доставката, данъчната основа и лицето-платец на данъка. Различие е налице по отношение на определяне на датата на данъчното събитие, която не се определя по общото правило на чл. 25, ал. 2 от ЗДДС, а по специалното правило на чл. 25, ал. 3, т. 4 от ЗДДС, съгласно което, при продажба на стоки чрез поръчка по пощата или по електронен път, данъчното събитие възниква на датата, на която доставчикът получи плащането.

По отношение на физическите лица следва да се има предвид, че едно физическо лице може да осъществява независима икономическа дейност в различни качества – като едноличен търговец, свободна професия, земеделски производител и др., които да изискват различни вписвания в търговския регистър или регистър БУЛСТАТ, но данъчно задължено за целите на ЗДДС е самото физическо лице, когато извършва облагаеми доставки, в т.ч. и за извършени продажби на стоки по електронен път.

За определяне на мястото на изпълнение при доставка на стока по електронен път се прилага общото правило на чл. 17, ал. 2 от ЗДДС като това ще бъде  мястото, където стоката се намира към момента на изпращане на пратката или започване на превоза ? към получателя.

Предвид това е важно да се знае, че всички облагаеми доставки на стоки, които се намират на територията на страната при започване на превоза или изпращането им към получателя, формират облагаем оборот за регистрация по ЗДДС за данъчно задълженото лице, извършило доставките, независимо от това дали получателите по тях са данъчно задължени или данъчно незадължени лица и дали стоките се изпращат извън територията на страната до територията на друга държава членка или трета страна/територия. При достигане на облагаем оборот от 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец лицето е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по ЗДДС.

Електронната търговия със стоки не е нищо по-различно от традиционната търговия има същите елементи, същата функционалност и същите участници, както при традиционната. Поради това и приложимите счетоводни и данъчни разпоредби от търговци, извършващи електронна търговия със стоки, не се различават от нормативните актове, приложими спрямо търговци, извършващи същата дейност чрез традиционни магазини.

Важни срокове за годишното счетоводно приключване за 2020 г.

Срокове касаещи физическите и юридическите лица!

Промени за удължаване на сроковете

при подаване на ГДД на задължените лица

и внасянето на съответните данъци.

Ето какво трябва да знаят собствениците на

фирми за тези променени срокове!

 • За декларациите по чл. 92 от ЗКПО.

Срокът за подаване на данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2020 година се фиксира в интервала  от 01 март до 30 юни 2021 г. Преди пандемията и въвеждането на извънредните промени, този срок беше 31 март. С това удължаване се цели да се улесни значително повече работата на самите институции и органи приемащи годишните данъчни декларации и отчети (НАП, НСИ), особено ако възникнат и други непредвидени ситуации вследствие на вирусната пандемия.В същият срок – от 01 март 2021 до 30 юни 2021 собствениците на фирми облагащи се по реда на ЗКПО следва да платят и дължимите данъци към държавния бюджет.

 • За декларациите по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Тези декларации трябва да подават всички физически лица, които са заети като свободни професии, получават доходи от наем, рента, аренда, полагат допълнителен труд по извънтрудови правоотношения (граждански договор), получават авторски и лицензионни възнаграждения, регистрирани са като фирми еднолични търговци или земеделски стопани. Декларациите по чл. 50 от ЗДДФЛ се подават от фирмите еднолични търговци и регистрираните земеделски стопани в периода от 01 март 2021 до 30 юни 2021.

За физическите лица, които са длъжни да декларират доходите си с подаването на декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ срока  остава непроменен – тоест от 10 януари 2021 до 30 април 2021, те са длъжни да подадат своята данъчна декларация.Подаването на данъчни декларации по чл. 50 за физическите лица става чрез индивидуален електронен подпис (за лицата, които притежават такъв издаден на физическо лице) или чрез ПИК (персонален идентификационен код). ПИК се предоставя безплатно от органите на НАП

Ако декларациите по чл. 50 от ЗДДФЛ се подадат по електронен път до 31 март данъчно задължените лица получават 5 % отстъпка от размера на дължимия данък за довнасяне. Общият размер на ползваната отстъпка не може да превишава 500 лв.

 • За публикуването на Годишния финансов отчет в Търговския регистър.

Фирмите, които трябва да публикуват своите годишни финансови отчети, консолидирани отчети и годишни доклади следва да го направят до 30 септември 2021 година. Единственото изключение е срокът за подаване на декларацията за неактивност на фирмите. Той остава 30 юни 2021година.

БРЕКЗИТ И ПОСЛЕДИЦИТЕ В ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ОТ 01 ЯНУАРИ 2021Г.

От 01 януари 2021г. Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия се счита за трета страна за данъчни цели. Брекзит доведе и до промени в третирането на физически и юридически лица съгласно законите за пряко данъчно облагане.

 • ДДС последици:

Съгласно промените в ЗДДС Обединеното кралство се счита за страна извън ЕС (трета страна) от 1 януари 2021 г. Това означава, че доставчиците, извършващи доставки между България и Обединеното кралство, вече няма да могат да прилагат правилата за доставки в Съюза. Следователно доставките на стоки между двете страни се третира, като внос или износ. Доставчиците са задължени да изпълняват съответните митнически формалности.        Общото правило е, че мястото на облагане е в държавата, където е установен доставчикът (България) и доставчикът следва да начисли ДДС според местните (български) правила; Мястото на облагане при доставки на консултантски, инженерни, маркетинг,счетоводни, електронни и други услуги от подобно естество (изброени в чл. 21, ал. 5 от Закона за ДДС) ще бъде в страната, където е установен купувачът (т.е. в Обединеното кралство) и фактурите следва да се издават от доставчика без ДДС.  ! Нека обърнем внимание на:

Когато българска фирма не е регистрирана за целите на ЗДДС, предоставя услуга (чл. 21, ал.2 от ЗДДС) на лице от Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, то тази фирма няма задължение за регистрация по чл. 97а от ЗДДС. Когато българска фирма (рег. по ДДС) е получател на услуга от Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия и тази услуга е на територията на България възниква задължение за самооблагане и се издава протокол по чл. 117. Когато българска фирма не е регистрирана по ДДС и получава услуга от лице от Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, то за нея възниква задължение за регистрация по реда да чл. 97а от ЗДДС.

 • Социални последици:

Обединеното кралство, до голяма степен съответства на правилата за координация между държавите членки на ЕС. Протоколът предвижда равенство в третирането на гражданите на ЕС и Обединеното кралство в сферата на социалното осигуряване. На този етап той предвижда и запазване на правилото, че командированите работници могат да продължат да прилагат законодателството относно социално осигуряване на държавата, от която са командировани, до 24 месеца след изпращането в другата държава. Очаква се в близко бъдеще да бъдат уточнени подробности.

 • Промени свързани с доставките на стоки до или от Северна Ирландия

Доставките на стоки до или от Северна Ирландия се третират, като вътреобщностни доставки/придобивания, когато доставчикът/получателят е данъчно задължено лице, регистрирано за ДДС целите в Северна Ирландия с ДДС номер, който съдържа представката „XI.” Данъчно задължени лица, установени в Северна Ирландия, имат право на възстановяване на начислен данък върху добавената стойност за закупени от тях стоки на територията на страната. Относно доставките на услуги, Северна Ирландия ще бъде третирана като трета страна.

 • Важни дати:

Данъчно задължени лица, установени в Обединеното кралство, които имат съществуваща ДДС регистрация в България, трябва да посочат акредитиран представител до:

▪ 15 януари 2021 г., ако причината за регистрация са дистанционни продажби на стоки или доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път. ▪ 31 март 2021 г. за всички други лица.

Какво трябва да знаем за регистрацията по ДДС, ако сме собственик на фирма?

Регистрацията по ЗДДС е едно от нещата, които собствениците на фирми се стремят да избягват освен ако не е изрично наложително. Причините са, че след като влязат в кръга на данъчно-задължените лица попадащи под ударите на този закон, те следва да следят изключително стриктно документацията си, да подават в срокове нужните документи  и съответно да внасят дължимото към държавата ДДС.Тук необходимостта от добър счетоводител е неизбежна, защото ако се пропусне срока за подаване на справка декларация глобите са солидни!

 • Регистрация по избор чл. 100 от ЗДДС. Тази регистрация може да се направи още при създаването на фирмата преди започване на дейността й, така и след стратирането. Много често тази регистрация е малко принудителна, защото повечето клиенти са регистритани по ДДС и искат да се възползват от приспадане на данъчния кредит.
 • Задължителна регистрация чл. 96 ал. 1 от ЗДДС. Тази регистрация е за всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни  месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.
 • Задължение за регистрация при доставки на услуги, данъкът за които е изискуем от получателя чл. 97а от ЗДДС. Тази регистрация се прави когато се работи с платформи като Google, Facebook, Upwork, Ebay, Shopify или например се плаща хостинг, VPS, теми за WordPress и др. услуги от чужбина. Необходима е заради ползването или предоставянето на платени услуги от чужбина и забележете – прави се преди да стартирате работа с тях. Регистрацията на фирма по чл. 97а от ЗДДС е по-различна от „нормалната“ регистрация по ЗДДС (най-често по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС или чл. 100, ал. 1 от ЗДДС). Когато една фирма е регистрирана на основание чл. 97а от ЗДДС, тя не начислява ДДС при продажба и не си приспада ДДС при покупка на стоки или услуги. Като цяло, за сделките с място на изпълнение територията на Република България, дружеството работи така все едно не е регистрирано по ДДС.
 • Задължение за регистрация при дистанционна продажба на стоки чл.98 от ЗДДС. Тази регистрация се прилага,когато има налице дистанционна продажба, а именно когато: стоките се изпращат или транспортират от или за сметка на доставчика от територията на държава членка, различна от тази в която транспортът приключва;Доставчикът на стоките е регистриран по ЗДДС в държава членка, различна от тази в която транспортът приключва;

Получател по доставката е лице, което не е задължено да начисли ДДС в държава членка при ВОП в държава членка, където транспортът приключва.Регистрацията се извършва не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставката, с която общата стойност на дистанционните продажби през текущата година надхвърля сумата от 70 000 лв. Доставката с която се надхвърля сумата от 70 000 лв. подлежи на облагане.Задължение за регистрация при вътреобщностно придобиване чл. 99 от ЗДДС. Тази регистрация се прилага за лица, които извършват вътреобщностно придобиване на стоки. Лицата са задължени да подадат заявление за регистрация не по-късно от седем дневен срок преди датата на придобиването, с което общата стойност на облагаемите ВОП надвишава 20 000лв. С ДДС се облага и ВОП, с който се надхвърля прага от 20 000лв.

Каква е процедурата за регистрация по ДДС?

Регистрацията се извършва, като лицето, което е длъжно или има право да се регистрира, подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите заявление за регистрация по образец или заявява регистрация по избор пред Агенцията по вписванията.Заявлението в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите се подава:

1. лично, когато данъчно задълженото лице е дееспособно физическо лице или едноличен търговец;

2. от лице с представителна власт по закон, когато данъчно задълженото лице е юридическо лице или кооперация;

3. от лице с представителна власт съгласно учредителен договор, когато данъчно задълженото лице е неперсонифицирано дружество или осигурителна каса;

4. от акредитиран представител.

5. от лице, което е изрично упълномощено за това от лицата по т. 1, 2, 3 и 4 с нотариално заверено пълномощно;

6. от адвокат, изрично упълномощен за това от лицата по т. 1 – 4 с писмено пълномощно, съставено съгласно изискванията на Закона за адвокатурата.

Заявлението може да се подаде по електронен път по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Заявлението за регистрация трябва да съдържа основанието за регистрация, като към него се прилагат документи, определени в правилника за прилагане на закона. Заявлението за регистрация по избор пред Агенцията по вписванията трябва да съдържа основанието за регистрация. Към заявлението се прилагат документи, определени в правилника за прилагане на закона. При заявяване за вписване на първоначална регистрация пред Агенцията по вписванията лицето не прилага справка за облагаем оборот.

В срок 7 дни от постъпване на заявлението органът по приходите извършва проверка на основанието за регистрация.

Отчитане и признаване на разходи за гориво

Във връзка с документалната обоснованост при счетоводното формиране на разходите и тяхното признаване за данъчни цели е необходимо наличието на първичен документ, доказващ зареждането на горива, който да съдържа достатъчно информация за наименованието на документа, идентификатори на фирмата, съставител на документа, предмета на покупката, количество, единична цена, обща стойност и др. За да бъде изписвано горивото като разход, документът за доставка не е достатъчно основание, тъй като в момента на покупката не се правят записи по разходните сметки, а по материалните сметки на предприятието. Изписването на гориво, отразено в счетоводството на предприятието като разход, също следва да е документално обоснован. Като първичен документ служи пътния лист или пътната книжка за извършените превози, които дават информация за фактическия разход на горива и смазочни материали съгласно нормения разход на гориво на 100 км. пробег и пропътуваните километри.

Счетоводното и данъчното законодателство изискват като разход да се отчита само стойността на фактически изразходваните горива, тъй като разходът за материални запаси е пряко свързан с правилното установяване на данъчния финансов резултат по реда на ЗКПО. В тази връзка, пътният лист или пътната книжка трябва да съдържат не само пропътуваните километри, но и описание на маршрута. Реалният разход на гориво следва да бъде съобразен и с различните експлоатационни условия, с вида на маршрута и атмосферните условия, при които се използват транспортните средства на предприятието. Наличието на пътен лист без документ за покупка, както и наличието на документ за покупка без пътен лист, не са основание за признаване на разхода на гориво.

Има три възможности, в зависимост от това как е избрало лицето да се определя данъчната основа за данъка върху разходите в натура:

 • ако лицето е избрало да определя данъчната основа за данъка върху разходите в натура по реда на чл. 215а, ал. 2, т. 1, буква „а” като съотношение между изминатите километри и общия пробег на автомобила, при който случай общият размер на всички разходи, свързани с превозни средства, се умножи по съотношението между изминатите километри за лично ползване и общите изминати километри от съответното превозно средство, то отново наличието на пътен лист, пътна книжка или друг подобен документ се изисква с оглед определянето на посоченото по-горе съотношение;
 • ако лицето е избрало да определя данъчната основа за данъка върху разходите в натура по реда на чл. 215а, ал. 2, т. 1, буква „б” като съотношение между часовете на лично ползване и общите часове на ползване на автомобила, при който случай общият размер на всички разходи, свързани с превозни средства, се умножи по съотношението между часовете на лично ползване на автомобила и общите часове на ползване на съответното превозно средство, то отново наличието на пътен лист, пътна книжка или друг подобен документсе изисква с оглед определянето на посоченото по-горе часово съотношение;
 • ако лицето е избрало да определя данъчната основа за данъка върху разходите в натура по реда на чл. 215а, ал. 2, т. 2 от ЗКПО , т.е. основата за облагане е 50 на сто от всички разходи, свързани с превозното средство – единствено и само в този случай лицето ще има право да не оформя пътен лист, пътна книжка или друг подобен документ за доказване на извършения разход.

Регистрация на фирма – необходими документи

Необходими документи за регистрация на ЕООД:

 • Вносна бележка за внесен уставен капитал
 • Съгласие за приемане на управение и спесимен (образец) от подпис
 • Учредителен акт
 • Учредителен протокол
 • Решение за назначаване на едноличния собственик на капитала като управител
 • Заявление по образец А4
 • Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон за Търговския регистър
 • Декларация по чл. 13, ал. 5, Закон за Търговския регистър
 • Декларация по чл. 142, Търговски закон
 • Декларация по чл. 141, ал. 8, Търговски закон

Необходими документи за регистрация на ООД:

 • Вносна бележка за внесен уставен капитал
 • Съгласие за приемане на управение и спесимен (образец) от подпис
 • Дружествен договор
 • Протокол от Общото събрание на съдружниците
 • Решение на общото събрание за назначаване на управител
 • Заявление по образец А4
 • Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон за Търговския регистър
 • Декларация по чл. 13, ал. 5, Закон за Търговския регистър
 • Декларация по чл. 142, Търговски закон
 • Декларация по чл. 141, ал. 8, Търговски закон

Необходими документи за регистрация на ЕТ:

 • Заявление по образец А1
 • Образец от подписа на едноличния търгвец, за който не се изисква нотариална заверка (спесимен)
 • Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон за Търговския регистър
 • Декларация по чл.57 и чл.58 ал.2 и 4 от Търговския закон
 • Документ за платена такса

Необходими документи за регистрация на АД:

 • Заявление по образец А5
 • Учредителен протокол
 • Устав
 • Списък на лицата, записали акции при учреждаването
 • Декларации от учреждителите, че не са обявени в несъстоятелност
 • Документ за внесен капитал
 • Нотариално заверени декларации от членовете на органите на управление, че са съгласни да бъдат членове на съответния орган и отговарят на изискванията на чл.234 от ТЗ
 • Протокол с решения за избор на лице, което ще представлява дружеството
 • Нотариално заверени образци от подписите на лицата, които ще представляват дружеството
 • Документ за платена държавна такса

Бюджет 2021

√ Увеличение на минималната работна заплата от 01.01.2021 г. от 610 лева на 650 лева, заедно с това се увеличават и дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя и служителя.

√ Увеличава се минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се от 610 лв. на 650 лв.

√ Заложено да се увеличи минималният дневен размер на обезщетението за безработица на 12 лв., а максималният дневен размер да се запази в размер на 74,29 лв.

√ От 1 януари 2021 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст да се увеличи от 250 лева на 300 лева месечно (увеличение с 20 на сто).

√ От 1 януари 2021 г. максималният размер на получаваните една или повече пенсии се увеличава от 1200 лева на 1440 лв. (увеличение с 20 на сто) .

√ Предвижда се от 1 юли 2021 г. пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2020 г., да се осъвременяват с 5 процента.

√ Процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула се запазва на достигнатото през 2019 г. ниво от 1,2 на сто.

√През първите три месеца на 2021 г. е предвидено да продължи изплащането на допълнителни суми към пенсиите на всички пенсионери в размер на 50 лв.

√ Запазва се минималният осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 420 лв.

√ Запазва се максималният осигурителен доход за всички осигурени на 3000 лв. √ Запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане – 410 дни и размерът на обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст – 380 лв.