Category Счетоводство

Разпределяне и изплащане на дивиденти

В тази статия ще разгледаме какво е дивидент, начини за разпределяне на дивидент и необходимите документи.

Какво е дивидент? –Дивидентът е парично разпределение на печалбата на едно предприятие между неговите съдружници.

Основно изискване – За да се разпределят дивиденти е необходимо да се провери дали компанията има неразпределена натрупана печалба от минали години, които са счетоводно приключени, подадени са годишни данъчни декларации и е платен корпоративен данък в размер на 10%.

Необходими документи – Протокол от решение на общо събрание на съдружниците на ООД / Решение на собственика на ЕООД. В тези документи се посочва размера на дивидента, начина на изплащане (в брой или по банков път), дата, срок на изплащане на дивидента.

Начин на изплащане – плащанията в брой са до 10000лв.; няма ограничение за сумата, изплатена по банков път.

Данъци – Данъчната ставка на данъка върху доходите по чл. 194 от ЗКПО (дивиденти и ликвидационни дялове) е 5 на сто в срок до края на месеца, следващ тримесечието.

Често задаван въпрос е колко пъти в годината може да се разпределят дивиденти? – Отговорът е следният: Липсва законово ограничение, колко пъти в рамките на дадена година съдружници/собственик може да вземат решение за разпределяне на неразпределена печалба от минали години като дивидент. Не е задължително това разпределение да стане само един път при приемане на годишния финансов отчет.

Коледен ваучер за подарък от работодателя?! Що е то?

Ваучер е инструмент, при който съществува задължение да бъде приет като заплащане или част от заплащане за предоставяне на стоки или услуги и за който стоките или услугите, които ще се предоставят, или имената на лицата, които евентуално ще ги предоставят, са обозначени върху самия инструмент или в свързаната с него документация, включително в реда и условията за ползване на въпросния инструмент.

Има два вида ваучери – многоцелеви и за конкретна цел.

При ваучера за конкретна цел мястото на изпълнение на доставка на стоките или услугите, за които се отнася ваучерът, и дължимият ДДС за тези стоки или услуги могат да бъда определени в момента на издаването на ваучера. Многоцелевият ваучер е ваучер, различен от ваучер за конкретна цел. Например, ваучерът за хотел е многоцелеви, а при него ДДС-то е размер на 9%.

Продажбата на многоцелеви ваучер от данъчно задължено лице, което действа от свое име, не се смята за доставка на стоките или услугите, за които се отнася ваучерът. Фактическото предоставяне на стоки или извършване на услуги от доставчика към лицето, предоставило многоцелеви ваучер като заплащане или част от заплащане за получаването на тези стоки или услуги, е доставка. Задържането на многоцелеви ваучер след изтичане на валидността му, без да е настъпило фактическо предоставяне на стоки или извършване на услуги, не се смята за доставка на стоката или услугата. Данъчната основа на доставката на стоки или услуги, предоставени срещу многоцелеви ваучер, е равна на платената за ваучера сума, или при липсата на информация за тази сума, на паричната стойност, посочена върху самия ваучер без ДДС.

По отношение на осигуровките:

Ако подаръчните ваучери не са за сметка на социалните разходи, те са част от осигурителния доход на лицата, тъй като се считат за доход от трудова дейност и върху тях се дължат осигуровки съгласно чл.6, ал.2 и ал.3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). За да бъдат разглеждани като социални разходи, следва да бъдат предоставени по реда на чл.293 и чл.294 от Кодекса на труда (КТ).

Създаване на фирма

Търговският закон предвижда различни правни форми за осъществяване на търговска дейност,като всеки човек преди да започне своя бизнес си задава въпроса: „Кое е по-изгодно за мен? Ако вие искате да развивате бизнеса си самостоятелно можете да се регистрирате, като ЕТ, ЕООД или свободна професия. Ако във вашият бизнес план участва и съдружник, можете да регистрирате ООД. В тази статия ще разгледаме най-разпространените форми за осъществяване  на търговска дейност, за да прецените, кой е най-удачният за Вас.