Пълно счетоводно обслужване

 • Tекущо и навременно осчетоводяване на фактури за покупки и продажби и други първични документи;
 • Възможност за издаване на фактури от името на клиента;
 • Обработка на банкови извлечения в лева и валута;
 • Изготвяне на счетоводни справки;
 • Обработка на документи за командировка в страната и чужбина;
 • Изготвяне на справка за вземанията и задълженията на фирмата;
 • Подаване на данни в НАП, НОИ и НСИ;
 • Изготвяне и подаване на месечни и тримесечни отчети за статистиката в НСИ в случай, че фирмата е попаднала в извадката за съответната година;
 • Изготвяне на отчети към БНБ;
 • Завеждане на дълготрайни активи, изготвяне на амортизационни планове, начисляване на амортизации;
 • Изчисляване на текущия финансов резултат и много други по желание на клиента.

Онлайн счетоводство

Много компании осъществяват бизнеса си онлайн. Фактурирането и подготовката на платежните документи също е почти изцяло електронен процес. Всички видове документи могат да бъдат сканирани и да се превърнат в електронни файлове за обработка. Предлагаме нов и съвременен метод за счетоводно обслужване и ТРЗ услуги, който ще повиши ефективността на бизнеса. Ние ще спестим разходи, време и административен труд. Всеки може да се възползва от услугата, единственото нещо, което трябва да направите е сканирате или копирате вашите документи и да ги изпратите на нашата електронна поща.

ТРЗ и Личен състав

 • Изготвяне на цялостни досиета на служителите, изготвяне на трудови и граждански договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики, заповеди за назначаване или за прекратяване на трудови правоотношения;
 • Служебни бележки за дохода, УП – 2 и Удостоверение за доход;
 • Изготвяне на ведомост за работна заплата,Рекапитулации;
 • Изготвяне и подаване на декларация образец 1 и образец 6;
 • Изготвяне на фишове за заплати;
 • Регистрация на болнични листове на персонала на фирмата;
 • Изготвяне на служебни бележки за дохода на лицата;
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки.

Годишно счетоводно приключване

 • Изготвяне на Годишен финансов отчет на фирмата;
 • Подаване на  Годишен финансов отчет на фирмата в Търговския регистър;
 • Изготвяне на Годишна данъчна декларация на юридически и физически лица;
 • Подаване на Годишните статистически форми за Националния статистически институт.

– Годишно приключване на фирми без дейност през годината

 • Съставяне на нулева данъчна декларация;
 • Подготовка на уведомление до НСИ за неосъществяване на стопанска дейност;
 • Комплект справки „Годишен финансов отчет“ за представяне пред Търговски регистър.

– Годишно счетоводно приключване на клиенти без абонамент

– Съставяне на данъчни декларации на физически лица самоосигуряващи се лица

– Консултация на фрийлансъри

– Консултация на инфлуенсъри

– Регистрация на фирми

 • Първоначална регистрация на фирма;
 • Промени на обстоятелствата;
 • Прекратяване и заличаване на фирми.

– Административни услуги

 • Електронно банкиране;
 • Издаване на удостоверение за актуално състояние от Агенцията по вписванията;
 • Издаване на удостоверение за наличие и липса на задължения от НАП;
 • Регистрация на търговска марка