Документи, необходими при сключване на трудов договор

Документи, необходими при сключване на трудов договор

След успешно преминато интервю и положителен резултат от него идва моментът, в който трябва да представим необходимите документи за започване на работа. Тук идва момента, в който не сме сигурни какво точно трябва да подготвим за назначаване при новия си работодател. Представяме Ви нашият кратък наръчник при назначаване на нов служител в помощ както на бъдещите служители, така и на техните нови работодатели.

Отговорът за необходиимте документи се съдържа в Кодекса на труда и в НАРЕДБА №4 от 11.05.1993 г., а именно те са:

 • Документ за самоличност, който се връща веднага. (със съгласие на служителя може да се направи копие, като текстът на съгласието трябва да бъде съобразен със съответните изисквания на Закона за защита на личните данни
 • Документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства (като това обикновено е посочено в обявата за работа и служителят трябва да предостави копия от тези документи)
 • Документ за стаж по специалността, когато за длъжността или работата, за която лицето кандидатства, се изисква притежаването на такъв трудов стаж. Той може да се види от Трудовата книжка и съобразно това да се начисли клас прослужено време.
 • Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;
 • Свидетелство за съдимост,(на което ще обърнем специално вниемание в друга полезна и важна наша статия) когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало;
 • Разрешение от инспекцията по труда, ако лицето не е навършило 16 години или е на възраст от 16 до 18 годин
 • ТЕЛК решение, ако служителя има издадено такова.
 • Представяне на Служебна бележка за доход по чл.45 от ЗДДФЛ, която се издава от предходния работодател.

Други допълнителни документи, които може да изиска от вас новият ви работодател са:

 • Заявление(Молба) за назначаване на работа.
 • Актуална автобиография (CV)
 • Банкова сметка и Ваше разрешение за изплащане на работна заплата по нея.
 • Декларация по чл.348, ал.2 от КТ. (за постъпване за пръв път на работа и издаване на нова ТК)
Ellia

Leave a Reply