Коледен ваучер за подарък от работодателя?! Що е то?

Коледен ваучер за подарък от работодателя?! Що е то?

Ваучер е инструмент, при който съществува задължение да бъде приет като заплащане или част от заплащане за предоставяне на стоки или услуги и за който стоките или услугите, които ще се предоставят, или имената на лицата, които евентуално ще ги предоставят, са обозначени върху самия инструмент или в свързаната с него документация, включително в реда и условията за ползване на въпросния инструмент.

Има два вида ваучери – многоцелеви и за конкретна цел.

При ваучера за конкретна цел мястото на изпълнение на доставка на стоките или услугите, за които се отнася ваучерът, и дължимият ДДС за тези стоки или услуги могат да бъда определени в момента на издаването на ваучера. Многоцелевият ваучер е ваучер, различен от ваучер за конкретна цел. Например, ваучерът за хотел е многоцелеви, а при него ДДС-то е размер на 9%.

Продажбата на многоцелеви ваучер от данъчно задължено лице, което действа от свое име, не се смята за доставка на стоките или услугите, за които се отнася ваучерът. Фактическото предоставяне на стоки или извършване на услуги от доставчика към лицето, предоставило многоцелеви ваучер като заплащане или част от заплащане за получаването на тези стоки или услуги, е доставка. Задържането на многоцелеви ваучер след изтичане на валидността му, без да е настъпило фактическо предоставяне на стоки или извършване на услуги, не се смята за доставка на стоката или услугата. Данъчната основа на доставката на стоки или услуги, предоставени срещу многоцелеви ваучер, е равна на платената за ваучера сума, или при липсата на информация за тази сума, на паричната стойност, посочена върху самия ваучер без ДДС.

По отношение на осигуровките:

Ако подаръчните ваучери не са за сметка на социалните разходи, те са част от осигурителния доход на лицата, тъй като се считат за доход от трудова дейност и върху тях се дължат осигуровки съгласно чл.6, ал.2 и ал.3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). За да бъдат разглеждани като социални разходи, следва да бъдат предоставени по реда на чл.293 и чл.294 от Кодекса на труда (КТ).

Ellia

Leave a Reply