Разпределяне и изплащане на дивиденти

Разпределяне и изплащане на дивиденти

В тази статия ще разгледаме какво е дивидент, начини за разпределяне на дивидент и необходимите документи.

Какво е дивидент? –Дивидентът е парично разпределение на печалбата на едно предприятие между неговите съдружници.

Основно изискване – За да се разпределят дивиденти е необходимо да се провери дали компанията има неразпределена натрупана печалба от минали години, които са счетоводно приключени, подадени са годишни данъчни декларации и е платен корпоративен данък в размер на 10%.

Необходими документи – Протокол от решение на общо събрание на съдружниците на ООД / Решение на собственика на ЕООД. В тези документи се посочва размера на дивидента, начина на изплащане (в брой или по банков път), дата, срок на изплащане на дивидента.

Начин на изплащане – плащанията в брой са до 10000лв.; няма ограничение за сумата, изплатена по банков път.

Данъци – Данъчната ставка на данъка върху доходите по чл. 194 от ЗКПО (дивиденти и ликвидационни дялове) е 5 на сто в срок до края на месеца, следващ тримесечието.

Често задаван въпрос е колко пъти в годината може да се разпределят дивиденти? – Отговорът е следният: Липсва законово ограничение, колко пъти в рамките на дадена година съдружници/собственик може да вземат решение за разпределяне на неразпределена печалба от минали години като дивидент. Не е задължително това разпределение да стане само един път при приемане на годишния финансов отчет.

Ellia

Leave a Reply