Регистрация на фирма – необходими документи

Регистрация на фирма – необходими документи

Необходими документи за регистрация на ЕООД:

 • Вносна бележка за внесен уставен капитал
 • Съгласие за приемане на управение и спесимен (образец) от подпис
 • Учредителен акт
 • Учредителен протокол
 • Решение за назначаване на едноличния собственик на капитала като управител
 • Заявление по образец А4
 • Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон за Търговския регистър
 • Декларация по чл. 13, ал. 5, Закон за Търговския регистър
 • Декларация по чл. 142, Търговски закон
 • Декларация по чл. 141, ал. 8, Търговски закон

Необходими документи за регистрация на ООД:

 • Вносна бележка за внесен уставен капитал
 • Съгласие за приемане на управение и спесимен (образец) от подпис
 • Дружествен договор
 • Протокол от Общото събрание на съдружниците
 • Решение на общото събрание за назначаване на управител
 • Заявление по образец А4
 • Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон за Търговския регистър
 • Декларация по чл. 13, ал. 5, Закон за Търговския регистър
 • Декларация по чл. 142, Търговски закон
 • Декларация по чл. 141, ал. 8, Търговски закон

Необходими документи за регистрация на ЕТ:

 • Заявление по образец А1
 • Образец от подписа на едноличния търгвец, за който не се изисква нотариална заверка (спесимен)
 • Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон за Търговския регистър
 • Декларация по чл.57 и чл.58 ал.2 и 4 от Търговския закон
 • Документ за платена такса

Необходими документи за регистрация на АД:

 • Заявление по образец А5
 • Учредителен протокол
 • Устав
 • Списък на лицата, записали акции при учреждаването
 • Декларации от учреждителите, че не са обявени в несъстоятелност
 • Документ за внесен капитал
 • Нотариално заверени декларации от членовете на органите на управление, че са съгласни да бъдат членове на съответния орган и отговарят на изискванията на чл.234 от ТЗ
 • Протокол с решения за избор на лице, което ще представлява дружеството
 • Нотариално заверени образци от подписите на лицата, които ще представляват дружеството
 • Документ за платена държавна такса
Ellia

Leave a Reply