Archive февруари 18, 2021

Важни срокове за годишното счетоводно приключване за 2020 г.

Срокове касаещи физическите и юридическите лица!

Промени за удължаване на сроковете

при подаване на ГДД на задължените лица

и внасянето на съответните данъци.

Ето какво трябва да знаят собствениците на

фирми за тези променени срокове!

  • За декларациите по чл. 92 от ЗКПО.

Срокът за подаване на данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2020 година се фиксира в интервала  от 01 март до 30 юни 2021 г. Преди пандемията и въвеждането на извънредните промени, този срок беше 31 март. С това удължаване се цели да се улесни значително повече работата на самите институции и органи приемащи годишните данъчни декларации и отчети (НАП, НСИ), особено ако възникнат и други непредвидени ситуации вследствие на вирусната пандемия.В същият срок – от 01 март 2021 до 30 юни 2021 собствениците на фирми облагащи се по реда на ЗКПО следва да платят и дължимите данъци към държавния бюджет.

  • За декларациите по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Тези декларации трябва да подават всички физически лица, които са заети като свободни професии, получават доходи от наем, рента, аренда, полагат допълнителен труд по извънтрудови правоотношения (граждански договор), получават авторски и лицензионни възнаграждения, регистрирани са като фирми еднолични търговци или земеделски стопани. Декларациите по чл. 50 от ЗДДФЛ се подават от фирмите еднолични търговци и регистрираните земеделски стопани в периода от 01 март 2021 до 30 юни 2021.

За физическите лица, които са длъжни да декларират доходите си с подаването на декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ срока  остава непроменен – тоест от 10 януари 2021 до 30 април 2021, те са длъжни да подадат своята данъчна декларация.Подаването на данъчни декларации по чл. 50 за физическите лица става чрез индивидуален електронен подпис (за лицата, които притежават такъв издаден на физическо лице) или чрез ПИК (персонален идентификационен код). ПИК се предоставя безплатно от органите на НАП

Ако декларациите по чл. 50 от ЗДДФЛ се подадат по електронен път до 31 март данъчно задължените лица получават 5 % отстъпка от размера на дължимия данък за довнасяне. Общият размер на ползваната отстъпка не може да превишава 500 лв.

  • За публикуването на Годишния финансов отчет в Търговския регистър.

Фирмите, които трябва да публикуват своите годишни финансови отчети, консолидирани отчети и годишни доклади следва да го направят до 30 септември 2021 година. Единственото изключение е срокът за подаване на декларацията за неактивност на фирмите. Той остава 30 юни 2021година.

БРЕКЗИТ И ПОСЛЕДИЦИТЕ В ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ОТ 01 ЯНУАРИ 2021Г.

От 01 януари 2021г. Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия се счита за трета страна за данъчни цели. Брекзит доведе и до промени в третирането на физически и юридически лица съгласно законите за пряко данъчно облагане.

  • ДДС последици:

Съгласно промените в ЗДДС Обединеното кралство се счита за страна извън ЕС (трета страна) от 1 януари 2021 г. Това означава, че доставчиците, извършващи доставки между България и Обединеното кралство, вече няма да могат да прилагат правилата за доставки в Съюза. Следователно доставките на стоки между двете страни се третира, като внос или износ. Доставчиците са задължени да изпълняват съответните митнически формалности.        Общото правило е, че мястото на облагане е в държавата, където е установен доставчикът (България) и доставчикът следва да начисли ДДС според местните (български) правила; Мястото на облагане при доставки на консултантски, инженерни, маркетинг,счетоводни, електронни и други услуги от подобно естество (изброени в чл. 21, ал. 5 от Закона за ДДС) ще бъде в страната, където е установен купувачът (т.е. в Обединеното кралство) и фактурите следва да се издават от доставчика без ДДС.  ! Нека обърнем внимание на:

Когато българска фирма не е регистрирана за целите на ЗДДС, предоставя услуга (чл. 21, ал.2 от ЗДДС) на лице от Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, то тази фирма няма задължение за регистрация по чл. 97а от ЗДДС. Когато българска фирма (рег. по ДДС) е получател на услуга от Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия и тази услуга е на територията на България възниква задължение за самооблагане и се издава протокол по чл. 117. Когато българска фирма не е регистрирана по ДДС и получава услуга от лице от Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия, то за нея възниква задължение за регистрация по реда да чл. 97а от ЗДДС.

  • Социални последици:

Обединеното кралство, до голяма степен съответства на правилата за координация между държавите членки на ЕС. Протоколът предвижда равенство в третирането на гражданите на ЕС и Обединеното кралство в сферата на социалното осигуряване. На този етап той предвижда и запазване на правилото, че командированите работници могат да продължат да прилагат законодателството относно социално осигуряване на държавата, от която са командировани, до 24 месеца след изпращането в другата държава. Очаква се в близко бъдеще да бъдат уточнени подробности.

  • Промени свързани с доставките на стоки до или от Северна Ирландия

Доставките на стоки до или от Северна Ирландия се третират, като вътреобщностни доставки/придобивания, когато доставчикът/получателят е данъчно задължено лице, регистрирано за ДДС целите в Северна Ирландия с ДДС номер, който съдържа представката „XI.” Данъчно задължени лица, установени в Северна Ирландия, имат право на възстановяване на начислен данък върху добавената стойност за закупени от тях стоки на територията на страната. Относно доставките на услуги, Северна Ирландия ще бъде третирана като трета страна.

  • Важни дати:

Данъчно задължени лица, установени в Обединеното кралство, които имат съществуваща ДДС регистрация в България, трябва да посочат акредитиран представител до:

▪ 15 януари 2021 г., ако причината за регистрация са дистанционни продажби на стоки или доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път. ▪ 31 март 2021 г. за всички други лица.